ЗДО №2 "Казка" місто Володимир
Волинська обл. Володимир-Волинський район

Правила прийому до закладу освіти

 

Правила прийому

до закладу дошкільної освіти №2 «Казка»

 

1. Зарахування дітей до комунального закладу « Заклад дошкільної освіти (ясла- садок) №2 «Казка» Володимир-Волинської міської ради здійснюється директором ЗДО протягом календарного року на вільні місця в порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим представником дитини.

     Прийом заяв про зарахування дітей до комунального закладу « Заклад дошкільної освіти (ясла- садок) №2 « Казка» може проводитися з використанням системи електронної реєстрації. Запровадженої згідно з рішенням Володимир-Волинської міської ради.

     Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом директора ЗДО №2 «Казка».

 

2. До заяви про зарахування дитини до ЗДО №2 «Казка» додаються:

 

- копія свідоцтва про народження дитини;

 

- медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України « Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком проте, що дитина може відвідувати ЗДО;

 

- копія форми №063/0 «Карта профілактичних щеплень» (завірена підписом і печаткою лікаря – педіатра. При відсутності щеплень  - висновок лікарсько – консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

 

      Для зарахування дитини до ЗДО №2 «Казка» (спеціальних груп з вадами мовлення) до заяви про зарахування додається  висновок Володимир-Волинського інклюзивно – ресурсного центру про комплексну психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень мовлення).

 

      Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до ЗДО №2 «Казка» (інклюзивна група)  до заяви про зарахування додається висновок Володимир-Волинського інклюзивно – ресурсного центру про комплексну психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини.

 

     Для зарахування дитини з інвалідністю до ЗДО №2 «Казка» до заяви про зарахування додаються:

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18років, виданого

лікарсько – консультативною комісією закладу охорони здоров’я або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

 

3. Першочергово до ЗДО №2 «Казка» зараховуються діти, які:

 

1) проживають на території обслуговування ЗДО №2 «Казка»;

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в ЗДО №2 «Казка»;

3) є дітьми працівників ЗДО №2 «Казка»;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку у прийомну сім`ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до закладу освіти відповідно до закону.

 

      Під час подання заяви про зарахування дитини до ЗДО №2 «Казка» один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини та зазначити його реквізити в заяві. У разі, коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до ЗДО №2 «Казка» на загальних підставах.

 

    Після зарахування до ЗДО №2 «Казка» дітей, які належать до категорії, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

 

4. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах ЗДО №2 «Казка» та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.    

 

      Для переведення дітей з одного ЗДО в інший законний представник дитини повинен подати директору відповідного ЗДО заяву про зарахування дитини письмово  або за допомогою системи електронної реєстрації.

 

      Директор ЗДО №2 впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного ЗДО із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

 

      Переведення дитини із комунального закладу дошкільної освіти №2 «Казка» до іншого комунального закладу дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).

 

5. За дитиною зберігається місце у ЗДО №2 «Казка» у літній період та у таких випадках:

- у разі хвороби дитини, її санаторного лікування, реабілітації;

- на час відпустки одного із батьків або іншого законного представника дитини.

 

     Діти старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у ЗДО №2 та на початок літнього періоду (1 червня) є такими, яких зараховано до закладу середньої освіти (школи), за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту у ЗДО №2 до кінця літнього періоду (31серпня).

 

6. Відрахування дітей з ЗДО може здійснюватися:

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що надавав заяву на зарахування (крім випадків, коли рішення органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти №2;

3) у разі досягнення дитиною станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає її відрахування до 31 серпня поточного року;

4) у разі переведення дитини до іншого закладу дошкільної освіти;

5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

 

           Директор ЗДО зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менше як за 10 днів до такого відрахування.

 

           Забороняється відрахування дитини із ЗДО №2 з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

 

           У разі зарахування дитини до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з ЗДО такої дитини здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії ( у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.

Логін: *

Пароль: *